14. Mee 2017 Kommioun zu Strossen

Fréides, 27. Januar 2017 Assemblée générale ordinaire

Ufank: 20 Auer am Musekssall:
– Fir all aktiv Musekanten (dozou zielen och d’SMK!)
– Fir all Comitésmember
– Fir all inaktiv Memberen (also mat enger Memberskaart)
– Fir de Chef
Keng Prouf, och net fir d’SMK!